קנייה מכונס נכסים

יתרונות רכישת דירה בתהליך כינוס נכסים

מחיר אטרקטיבי – על פי מחקר שפורסם,במכרזים אלו נהנים המתמודדים ממחירים הנמוכים ב כ- 20% ממחיר השוק.

ביטחון – מכירת הנכס מבוצעת דרך בית המשפט או ההוצאה לפועל ובאישורם, כך שלקונה יש כתובת גם לאחר הרכישה. יתרה מכך, הנכס עובר לקונה, כשהוא נקי מכל שעבוד, עיקול או זכות אחרת בנכס, והקונה מוגן מטענות צדדים שלישיים בקשר לנכס.

תהליך קצר – במרבית המקרים, קניית נכס מכונס נכסים עורכת בין 2-4 חודשים מפרסום המודעה ועד להעברת הבעלות על הנכס.

תהליך קניית דירה

קיימים 5 שלבים במכירת נכס בתהליך כינוס נכסים:

פרסום המודעה – מודעות על מכרזים עבור דירות בתהליך כינוס נכסים מפורסמות, הן במדיה הכתובה והן במדיה האלקטרונית.

במידה והמודעה מתאימה לפרופיל הנכס, בו אתם מעוניינים, עליכם להתקשר לגוף המטפל במכירה ולקבל פרטים.

ביקור בנכס – כונס הנכסים קובע מועדים לסיור עם הרוכשים הפוטנציאלים. לפעמים קיים שימוש במתווכים שניתן לתאם עימם מועד לביקור.

הגשת ההצעה – במידה ולאחר סיור בנכס החלטתם להתמודד במכרז, עליכם להגיש הצעה שתכלול בדרך כלל:

א. טופס הצעה – טופס שמסופק ע"י עורך המכרז, בו יש למלא את פרטי המציע, גובה ההצעה, וכן לחתום על פרטים נוספים הקשורים לחובות ולזכויות של המציע ועורך המכרז.

ב. שיק בנקאי או ערבות בנקאית – על כל משתתף להפקיד יחד עם הצעתו שיק בנקאי לפקודת עורך המכרז או מי מטעמו ו/או ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 10%- 5% משווי ההצעה. במידה ובסוף הליכי המכירה, חוזר בו הזוכה מהצעתו, רשאי עורך המכרז לחלט את הערבות.

ג. חוזה המכר – החוזה מסופק על ידי עורך המכרז. החוזה בין עורך המכרז ("המוכר") לבין הקונה כולל את כל פרטי ההתקשרות בין הצדדים, חוזה זה ייחתם ע"י הצדדים.

ד. התמחרות – ההתמחרות הנה מכירה פומבית הנערכת בין המציעים אשר הגישו הצעה על הנכס

ה. אישור המכירה – הזוכה יחתום לאחר הזכייה על חוזה מכר אשר נוסחו נתקבל בשלב הגשת ההצעה. לאחר מכן יפנה כונס הנכסים, לראש ההוצאה לפועל בבקשה לאישור המכירה. במידה ואישר ראש ההוצאה לפועל את המכירה, חותם ראש ההוצל"פ על "פסיקתא"- שהינה צו שיפוטי המורה להעביר את הנכס על שם הזוכה, והכול כאשר הנכס נקי מכל שעבוד, עיקול או זכות צד ג', כלשהי בכפוף לתשלום כל המסים החלים ע"פ כל דין. לאחר אישור ראש ההוצאה לפועל של המכירה, החוזה ייחתם ע"י כונס הנכסים. החזקה בנכס תועבר לקונה לאחר תשלום התמורה ומילוי כל יתר התחייבויות הזוכה, ע"פ הוראות הסכם המכר.