מה ההבדל בין חכירה מהמינהל לבעלות פרטית על קרקע?

בחכירה מהמינהל, הבעלות על הקרקע נשארת בידי אחד מהגופים שהמינהל מנהל את אדמותיו- המדינה, קק"ל ורשות הפיתוח, ונדרשת הסכמת המינהל לביצוע פעולות שונות, כגון: העברת זכויות, תוספת בניה וכדומה. כאשר ניתן לרשום את הנכס בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) נרשמת זכות חכירה לתקופה ארוכה. אם לא ניתן לרשום את הנכס בלשכת רישום המקרקעין (בגלל היעדר חלוקה-פרצלציה), זכותך תעוגן בהסכם עם המינהל ועם החברה המשכנת. ברכישת קרקע בבעלות פרטית, הנך נרשם כבעלי הנכס בלשכת רישום המקרקעין. יש לציין, כי הקרקעות בבעלות פרטית מהוות כ-7% מכלל הקרקעות במדינה.

הפעם נסקור בקצרה שלושה מונחים בסיסיים הקשורים למנהל מקרקעי ישראל

מה הם דמי הסכמה ?

דמי הסכמה הם תשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות חכירה בנכס.

התשלום נגבה על ידי ממ"י , בתמורה להסכמת המינהל להעברת זכות החכירה לאחר.

שיעור דמי הסכמה המקסימלי הנו 1/3 משווי הקרקע ואלו נגבים רק עבור הזכויות שניתנו בחוזה.

דמי ההסכמה אינם אחידים והם נגזרת מייעוד הקרקע.

דמי הסכמה במגורים, בניה רוויה ונמוכה, מחושבים לפי טבלאות.

דמי ההסכמה במסחר ומלאכה: לסוג החוזה והדח"ר השפעה על אופן התחשיב הנערך.

דמי היתר הם תשלומים למנהל בעת שינוי זכויות.

זהו הסכום שעל החוכר לשלם למינהל כתנאי למימוש זכויות בקרקע, מעבר לאלו אשר הוענקו לו לפי חוזה החכירה שבידו, בהתאם לנהלי המינהל.

קיימים שלשה סוגים של דמי היתר, בהתאם לזכויות הנוספות המוקנות:

– תוספת בניה

– פיצול מגרש

-שינוי ייעוד וניצול

קיימים כללים שונים לאופן עריכת התחשיב, בהתאם לסוג החוזה, הבניה ומטרתה, ואלו משפיעים על גובה דמי ההיתר.

דמי חכירה ראשוניים ודמי חכירה שנתיים:

מגמת המנהל כיום היא לצמצם את החיכוך בין החוכר למינהל.

תשלומי החוכר למנהל ניתנים להיוון ואגב כך קטן החיכוך ונקודות המפגש בין החוכר למינהל מקרקעי ישראל.

דח"ר = דמי חכירה ראשוניים: סכום חד פעמי השווה לאחוז מערך הקרקע, ששילם החוכר למינהל (או שנזקף לזכותו) בעת רכישת זכות החכירה. קיימים סוגים שונים של חוזי דח"ר (0%,80-40% ,66%,) וחוזים מהוונים עם 91% דח"ר.

דח"ש = דמי חכירה שנתיים: תשלום שמשלם החוכר למינהל מדי שנה בשנה, במהלך כל תקופת החכירה, בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת וחוזה החכירה.

היוון: ניתן לפטור תשלום דח"ש על ידי תשלום חד פעמי של דמי החכירה השנתיים. תשלום זה הם דמי היוון והם סך כל התשלומים העתידיים למינהל, עבור תקופת החכירה או יתרתה, בתשלום חד-פעמי מראש.